Pheasant Tail

3102 : Pheasant Tail
Hook Size : 12 - 18
Minimum : 5 dozen
Price USD : $4.50 per dozen